THÔNG BÁO TRIỆU TẬP LẦN 2 - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

Triệu tập lần 2

Thời gian: lúc  8 giờ - Ngày 10 / 12 / 2021

Địa điểm: Trụ sở chính Tập đoàn, Sagota Tower, Lầu 2, 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

Thành phần: Các cổ đông Công ty CP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây có tên trong Danh sách Cổ đông của công ty chốt đến hết ngày 10/11/2021

 

Thông tin Đại hội và Tài liệu Đại hội được cập nhật tại <QUAN HỆ CỔ ĐÔNG / THÔNG TIN CỔ ĐÔNG>