Đã xuất bản: 14/05/2020

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020 chưa soát xét

Đã xuất bản: 22/04/2020

Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã soát xét

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã soát xét

Đã xuất bản: 14/04/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên (6 tháng) năm 2016 đã kiểm toán

Đã xuất bản: 14/04/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán

Đã xuất bản: 14/04/2020

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019