Đã xuất bản: 08/01/2024

Nội dung: ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Người được ủy quyền: ông Văn Thảo Nguyên - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc

Thời gian ủy quyền: kể từ ngày 08/01/2024