Đã xuất bản: 26/05/2023
Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây thông báo chi trả cổ tức năm 2022 là 5%.

Thời gian chi trả từ ngày 05/06/2023.

Cổ đông nhận cổ tức: cổ đông hiện hữu đến 17h00 ngày 31/05/2023.

 

Đã xuất bản: 09/05/2023

CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thời gian: Ngày 17 tháng 06 năm 2023

Địa điểm: Trụ sở Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Phủ Lý

104-106 Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Đã xuất bản: 17/04/2023

Thông báo v/v ngày đăng ký cuối cùng của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đã xuất bản: 17/04/2023

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng năm 2022 đã kiểm toán của CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

Đã xuất bản: 17/04/2023

Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây