Đã xuất bản: 10/07/2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

Thời gian: Ngày 22/07/2020

Địa điểm: Trụ sở chính, Sagota Tower, Lầu 2, 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

Đã xuất bản: 14/05/2020

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020 chưa soát xét

Đã xuất bản: 22/04/2020

Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã soát xét

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã soát xét

Đã xuất bản: 14/04/2020

Thủ tục và Hồ sơ để đề nghị gửi sổ cổ đông mới bằng bưu điện

Đã xuất bản: 14/04/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên (6 tháng) năm 2016 đã kiểm toán