ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thời gian: Ngày 04 tháng 07 năm 2024

Địa điểm: Tụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phần: Các cổ đông Công ty CP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây có tên trong Danh sách Cổ đông chốt đến hết ngày 04/06/2024

Tài liệu đại hội: sẽ được công bố trên website công ty

Thông tin chi tiết được cập nhật tại https://sabibeco.com/quan-he-co-dong/