Đã xuất bản: 15/07/2022

Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn Bình Tây thông báo đến các cổ đông về việc Đăng ký bán cổ phần cho Nhà đầu tư

Đã xuất bản: 11/07/2022

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây, diễn ra ngày 08/07/2022.

Đã xuất bản: 24/06/2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

Tổ chức ngày 08/07/2022

Đã xuất bản: 16/06/2022

CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thời gian: Ngày 08 tháng 07 năm 2022

Địa điểm: Trụ sở Công ty TNHH Bia Sài Gòn - Ninh Thuận

Khu công nghiệp Thành Hải mở rộng, xã Thành Hải, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Đã xuất bản: 31/12/2021

Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây thông báo chi trả cổ tức năm 2021 là 5%.

Thời gian chi trả từ ngày 03/01/2022.

Quý cổ đông gửi Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản về Tập đoàn để đăng ký số tài khoản nhận cổ tức.