Đã xuất bản: 05/12/2023

Công bố thông tin về việc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

Đã xuất bản: 15/08/2023

Công bố thông tin về Công văn số 5441/UBCK-PTTT của Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 14/08/2023 về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

Đã xuất bản: 17/07/2023

Nghị quyết HĐQT v/v đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM)

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Đã xuất bản: 18/06/2023

Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

Ngày 17/06/2023 tại Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Đã xuất bản: 02/06/2023

Nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

Ngày tổ chức: 17 tháng 06 năm 2023

Địa điểm: CTy TNHH MTV Bia Sài Gòn - Phủ Lý

104-106 Trần Phú, Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam