Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn - Bình Tây (Tập đoàn SABIBECO) được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày24/11/2014. Cơ sở hoạt động và điều hành Công ty là Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/08/2018.

Cơ cấu tổ chức của Công ty hiện tại gồm có Văn phòng Công ty và 06 đơn vị trực thuộc. Các Chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc theo phân cấp của Công ty. Các Công ty Trách nhiệm hữu hạn là đơn vị hạch toán độc lập, 100% vốn sở hữu của Tập đoàn SABIBECO.

* Văn phòng Công ty: Nơi đặt trụ sở chính của Công ty.

* Chi nhánh Nhà máy bia Sài Gòn – Bình Dương.

* Chi nhánh Nhà máy Bia Sài Gòn – Hoàng Quỳnh.

* Chi nhánh Nhà máy bia Sài Gòn – Đồng Tháp.

* Công ty TNHH Bia Sài Gòn – Ninh Thuận.

* Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Phủ Lý.

* Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bia Sài Gòn - Bình Tây.

 

Sơ đồ tổ chức quản lý

Bộ máy quản lý của Công ty bao gồm các cơ quan chính sau: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.
– Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người đại diện cổ đông được ủy quyền, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
– Hội đồng quản trị: HĐQT gồm 07 thành viên, là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
– Ban kiểm soát: Ban kiểm soát gồm 3 thành viên với nhiệm kỳ là 5 năm. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát tuân thủ theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
– Tổng giám đốc: Tổng giám đốc là người điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT. Giúp việc cho Tổng giám đốc là các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận nghiệp vụ.