Đã xuất bản: 05/12/2023

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2023

Đã xuất bản: 05/09/2023

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 đã kiểm toán

Đã xuất bản: 17/04/2023

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng năm 2022 đã kiểm toán của CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

Đã xuất bản: 17/04/2023

Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

 

Đã xuất bản: 01/06/2022

Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán của Công ty CP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây