TIN TỨC
Bia Sagota đạt giải thưởng quốc tế World Beer Awards 2017

SAGOTA PURE chiến thắng tại Giải thưởng bia thế giới World Beer Awards 2019

SAGOTA THẮNG LỚN TẠI GIẢI VÔ ĐỊCH BIA CHÂU Á (ASIA BEER CHAMPIONSHIP) 2019

                                    »Xem tất cả
  CHỨNG NHẬN
  Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Bạn thấy website cần có thêm thông tin gì?
Tin hoạt động của Tập đoàn
Thông tin về sản xuất
Tuyển dụng online
   
  TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
Dịch vụ hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên kinh doanh
Dịch vụ hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên kinh doanh
  LƯỢT TRUY CẬP
Lượt truy cập : 855608
 TIN CỔ ĐÔNG » Thông tin cổ đông

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2010

Số: 02/2010/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2010

 1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
 2. Căn cứ Điều lệ Công ty bia Sài Gòn Bình Tây  đã được các cổ đông thông qua ngày 25/11/2007;
 3. Căn cứ Tờ trình số 02/2010/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2010 về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; thay đổi Giấy CN ĐKKD, sửa đổi Điều lệvà lựa chọn sàn HoSE để niêm yết cổ phiếu SABIBECO;
 4. Căn cứ vào kết quả phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông.


Hôm nay ngày 30/06/2010 tại văn phòng Cty CP bia Sài Gòn Bình Tây – 12 Đông Du –P. Bến Nghé – Quận 1 – Tp. HCM, Ban Kiểm phiếu của Công ty cổ phần bia Sài Gòn Bình Tây gồm có:
1. Ông Văn Thanh Liêm        - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Xuân Hải       - TV. HĐQT Kiêm TGĐ Công ty
3. Ông Võ Đăng Lạng                        - TV. HĐQT
4. Ông Đinh Văn Thuận        - TV. HĐQT
5. Ông Nguyễn Tiến Dũng     - TV. HĐQT
6. Ông Văn Bá Nam               - Trưởng BKS
 Đã tiến hành kiểm tra Phiếu biểu quyết và thu được kết quả như sau:

A. TÊN DOANH NGHIỆP:            CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY
Địa chỉ:                                         12 Đông Du, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Giấy chứng nhận ĐKKD số:     4103004075 Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh Cấp sửa đổi lầu thứ 4 ngày: 17/01/2008.
B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:
Mục đích:
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ; Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án và lựa thời điểm cụ thể để thực hiện;
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty, thay đổi Giấy chứng nhận đăng lý kinh doanh phù hợp với điều lệ mới;
- Thông qua việc thay đổi phương án lựa chọn sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE) để niêm yết cổ phiếu SABIBECO; Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án và lựa thời điểm cụ thể để thực hiện.
Các Nội dung lấy ý kiến cổ đông:
Nội dung 1: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

Vốn điều lệ đã đăng ký là: 380.000.000.000 đồng (Ba Trăm tám mươi tỷ đồng). 
Trong đó:         - Vốn cổ đông thực tế góp: 282.881.180.000 đồng. (Hai trăm tám hai tỷ, tám trăm tám mốt triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng)
                          - Vốn đăng ký chưa góp đủ: 97.124.820.000 (Chín mươi bảy tỷ, một trăm tám mươi tám triệu, tám trăm hai mươi nghìn đồng)

Phương án phát hành

 1. Loại cổ phiếu:                            Cổ phiếu phổ thông
 2. Mệnh giá cổ phiếu:                    10.000 đồng/cổ phiếu
 3. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 28.288.118. cổ phiếu. Giá trị phát hành theo mệnh giá: 282.881.180.000 (Hai trăm tám hai tỷ, bảy trăm sáu mươi hai triệu, ba trăm sáu mươi nghìn) đồng.
 4. Đối tượng phát hành:          Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.(Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền)
 5. Phương thức phát hành:    Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
 6. Tỷ lệ thực hiện quyền:        1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)
         Vốn điều lệ sau khi thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu là 565.762.360.000 đồng (Năm trăm sáu lăm tỷ, bảy trăm sáu hai triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng)
         Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu thưởng: cổ phiếu thưởng sẽ được phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của Công ty, vốn khác của chủ sở hữu và nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế của Công ty (tới thời điểm phát hành).
 7. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Theo phương thức và tỷ lệ phát hành trên thì không có cổ phiếu lẻ.
 8. Đăng ký chứng khoán bổ sung:
  Toàn bộ số lượng cổ phiếu thưởng phát hành theo phương án đã nêu sẽ được cập nhật bổ sung vào sổ Đăng ký cổ đông theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty ngay sau khi kết thúc việc phát hành.
 9. Thời gian thực hiện dự kiến:    Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2010
 10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
   - Xây dựng phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành.

Nội dung 2: THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY, THAY ĐỐI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH DOANH PHÙ HỢP VỚI VỐN ĐIỀU LỆ MỚI.
HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty như sau:
Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Giấy ĐKKD mới theo quy định của các cơ quan quản lý chức năng và theo mẫu điều lệ mới của Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 - Bộ Tài Chính. Vốn điều lệ của Công ty là 565.762.360.000 đồng (Năm trăm sáu lăm tỷ, bảy trăm sáu hai triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng)

Nội dung 3: THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH (HoSE) ĐỂ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU SABIBECO.
Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 tổ chức ngày 08/05/2010 vừa qua, ĐHĐCĐ Công ty đã Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần bia Sài Gòn Bình Tây trên sàn chứng khoán Upcom.
Sau khi cân nhắc, để mang lại lợi ích cao nhất cho Cổ đông, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét việc chọn Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE) để niêm yết cổ phiếu SABIBECO thay cho sàn Upcom.
Ủy Quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp (sau khi phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu) để thực hiện việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU.
1. Tổng số thư và cổ phần biểu quyết biểu quyết gửi cho các cổ đông, kết quả thu về như sau:

                                Chỉ tiêu

Số lượng
(Thư)

Số cổ phần biểu quyết

Tỷ lệ % số CP biểu quyết của Công ty

I.  Tổng số Thư đã được gửi cho Cổ đông để lấy ý kiến (mỗi cổ đông 01 Thư theo danh sách chốt ngày 10/06/2010)

203

28.288.118

100 %

 1. Số Thư cổ đông đáp trả thu về Công ty hợp lệ

129

24.935.384

88,1 %

 2. Số Thư cổ đông đáp trả thu về Công ty  không hợp lệ

0

0

0 %

 3. Số Thư cổ đông không đáp trả

51

2.420.304

8,6 %

 4. Số Thư bị trả lại (do cổ đông cung cấp sai địa chỉ, hoặc cổ đông chuyển chổ ở)

23

932430

3,3 %

II. Tổng số thư hợp lệ II = 1

180

27.355.688

88,1 %

 2. Kết quả kiểm phiếu:
Số phiếu biểu quyết đồng ý tán thành, không đồng ý và không có ý kiến từng Nội dung cần biểu quyết như sau: 


Nội dung biểu quyết

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác

Số cổ phần biểu quyết

Tỷ lệ %

Số cổ phần biểu quyết

Tỷ lệ %

Số cổ phần biểu quyết

Tỷ lệ %

Nội dung 1

27.269.118

88,1

0

0

86.500

0.31

Nội dung 2

27.269.118

88,1

0

0

86.500

0.31

Nội dung 3

27.355.688

88,1

0

0

0

0

E. CÁC NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA.
Theo quy định tại Mục 5 Điều 104 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 “Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận”. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bia Sài Gòn Bình Tây thông qua các nội dung sau:
1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1 (01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được nhận thêm 01 cổ phiếu mới) cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ; Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án và lựa thời điểm cụ thể để thực hiện; Vốn điều lệ sau khi thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu là 565.762.360.000 đồng (Năm trăm sáu lăm tỷ, bảy trăm sáu hai triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng)
Tỷ lệ đồng ý chấp thuận: 88,1 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty, thay đổi Giấy chứng nhận đăng lý kinh doanh phù hợp với điều lệ mới;
Tỷ lệ đồng ý chấp thuận: 88,1 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Thông qua việc thay đổi phương án lựa chọn sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE) để niêm yết cổ phiếu SABIBECO; Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án và lựa thời điểm cụ thể để thực hiện.
Tỷ lệ đồng ý chấp thuận: 88,1 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.
Biên bản này gồm 4 trang, được lập vào lúc 10h ngày 30 tháng 06 năm 2010 tại Văn phòng Công ty cổ phần bia Sài Gòn Bình Tây.

CHỦ TỊCH HĐQT

 

Đã  ký

VĂN THANH LIÊM

Trưởng Ban kiểm soát

 

 Đã  ký

VĂN BÁ NAM

Thành viên HĐQT

 

 Đã  ký

NGUYỄN XUÂN HẢI

Thành viên HĐQT

 

Đã  ký 

ĐINH VĂN THUẬN

Thành viên HĐQT

 

 Đã  ký

VÕ ĐĂNG LẠNG

Thành viên HĐQT

 

 Đã  ký

NGUYỄN TIẾN DŨNG

Nơi nhận: - Các cổ đông;
-Lưu.


Bạn có thể dowload file đính kèm tại đây Ở đây
Các tin cổ đông khác
Báo cáo tài chính 6 tháng đã kiểm toán năm 2019 (Ngày  30/08/2019)
Thông báo chi trả cổ tức đợt 3 năm 2018 (Ngày  29/06/2019)
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Ngày  18/06/2019)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỒI VÀ ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN (Ngày  07/06/2019)
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (Ngày  07/06/2019)
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (Ngày  04/06/2019)
Gia hạn Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (Ngày  15/05/2019)
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (Ngày  12/04/2019)
Phiếu đăng ký thông tin cổ đông (Ngày  14/01/2019)
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT II/2018 (Ngày  14/01/2019)
THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN CHI NHÁNH (Ngày  24/10/2018)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2018 ĐÃ KIỂM TOÁN (Ngày  20/09/2018)
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG PHỤC VỤ VIỆC CẤP SỔ CỔ ĐÔNG MỚI SAU SÁP NHẬP (Ngày  10/09/2018)
Đề nghị chuyển cổ tức bằng chuyển khoản (Ngày  24/08/2018)
Chuyển nhượng cổ phiếu (Ngày  24/08/2018)
Giấy đề nghị cấp lại sổ cổ đông (Ngày  24/08/2018)
THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP (Ngày  16/08/2018)
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG (Ngày  08/08/2018)
Thông báo chi trả cổ tức đợt 1 / 2018 (Ngày  23/07/2018)
Giấy phép đăng ký kinh doanh cấp đổi lần 8 (Ngày  10/07/2018)
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (Ngày  28/06/2018)
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY (Ngày  26/06/2018)
TÀI LIỆU ĐAI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (Ngày  15/06/2018)
Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Ngày  12/06/2018)
CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY (Ngày  12/04/2018)
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017 (Ngày  02/04/2018)
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU (Ngày  21/03/2018)
Thông báo chi trả cổ tức đợt 2/2017 (Ngày  01/02/2018)
Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 (Ngày  12/08/2017)
Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 (Ngày  26/07/2017)
Thông báo chia cổ tức đợt 3 năm 2016 (Ngày  20/05/2017)
THÔNG TIN MÃ VẠCH (Ngày  28/04/2017)
Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Ngày  17/04/2017)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Ngày  05/04/2017)
Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Ngày  30/03/2017)
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016 (Ngày  27/03/2017)
Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2016 (Ngày  12/01/2017)
Quyết định chia cổ tức đợt 1 năm 2016 (Ngày  15/09/2016)
Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 (Ngày  12/05/2016)
Biên bản Đại hội đồng Cổ đông 2016 (Ngày  11/05/2016)
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2016 (Ngày  11/05/2016)
Quyết định triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 (Ngày  27/04/2016)
Chương trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 (Ngày  27/04/2016)
Thư mời và giấy xác nhận Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 (Ngày  27/04/2016)
Báo cáo thường niên năm 2015 của Công ty Cp bia Sài Gòn Bình Tây (Ngày  04/01/2016)
Quyết định chia cổ tức đợt 2 năm 2015 (Ngày  25/12/2015)
Quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 (Ngày  27/05/2015)
Biên Bản kiểm tra tư cách Cổ đông Đại hội đồng Cổ đông năm 2015 (Ngày  23/04/2015)
Biên bản Họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cp bia Sài Gòn Bình Tây năm 2015 (Ngày  23/04/2015)
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cp bia Sài Gòn Bình Tây năm 2015 (Ngày  23/04/2015)
Giấy ủy quyền Đại hội đồng cổ đông năm 2015 (Ngày  06/04/2015)
Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 (Ngày  06/04/2015)
Quyết định triệu tập Đại hội đồng Cổ đông năm 2015 (Ngày  03/04/2015)
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 đã được kiểm toán (Ngày  01/04/2015)
Báo cáo tài chính cho năm tài chình kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 đã được kiểm toán (Ngày  31/03/2015)
Quyết định ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 (Ngày  10/01/2015)
Báo cáo kết quả chào mua công khai (Ngày  11/12/2014)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 (Ngày  14/10/2014)
Nghị quyết chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận bia Sài Gòn (Ngày  26/09/2014)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (Ngày  15/07/2014)
Quyết định tạm ứng Cổ tức đợt 1 năm 2014 (Ngày  13/07/2014)
Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 (Ngày  08/07/2014)
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 (Ngày  08/07/2014)
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014 (Ngày  01/07/2014)
Quyết định triệu tập Đại hội Đồng Cổ đông năm 2014 (Ngày  19/06/2014)
Chương trình Đại hội Đồng Cổ đông 2014 (Ngày  19/06/2014)
Giấy mời Đại hội Đồng Cổ đông năm 2014 (Ngày  19/06/2014)
Gấy ủy quyền hoặc tham dự Đại hội Đồng Cổ đông năm 2014 (Ngày  19/06/2014)
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013 (Ngày  01/04/2014)
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 đã được kiểm toán (Ngày  31/03/2014)
Báo cáo thường niên năm 2013 (Ngày  15/01/2014)
Ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 (Ngày  25/12/2013)
Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông 2013 (Ngày  03/09/2013)
Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông Đại hội Đồng Cổ đông 2013 (Ngày  03/09/2013)
Chương trình Đại hội đồng Cổ đông 2013 (Ngày  26/08/2013)
Thư mời Đại hội đồng Cổ đông 2013 (Ngày  26/08/2013)
Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 (Ngày  26/08/2013)
Quyết định triệu tập Đại hội đồng Cổ đông 2013 (Ngày  22/08/2013)
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013 (Ngày  02/07/2013)
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 (Ngày  01/07/2013)
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty Cp bia Sài Gòn Bình Tây (Ngày  02/04/2013)
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012 (Ngày  15/01/2013)
Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 (Ngày  12/12/2012)
Thủ tục cấp lại sổ cô đông bị mất/hư hỏng (Ngày  22/10/2012)
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 (Ngày  10/08/2012)
Biên bản Đại hội đồng Cổ đông 2012 Công ty Cổ phần bia Sài Gòn Bình Tây (Ngày  27/04/2012)
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2012 Công ty Cổ phần bia Sài Gòn Bình Tây (Ngày  27/04/2012)
Quyết định triệu tập đại hội đồng cổ đông 2012 (Ngày  18/04/2012)
Chương trình đại hội đồng cổ đông 2012 (Ngày  18/04/2012)
Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông 2012 (Ngày  18/04/2012)
Giấy mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông 2012 (Ngày  18/04/2012)
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 của Công ty Cồ phần bia Sài Gòn Bình Tây đã được kiểm toán (Ngày  22/03/2012)
Tạm ứng cổ tức đợt 2/2011 (Ngày  26/11/2011)
Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phiếu Công ty CP Bia Sài Gòn Bình Tây (Ngày  14/09/2011)
Tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 (Ngày  15/08/2011)
Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây (Ngày  14/04/2011)
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2011 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây (Ngày  14/04/2011)
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2011 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây (Ngày  13/04/2011)
Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây (Ngày  13/04/2011)
Quyết định triệu tập Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 (Ngày  05/04/2011)
Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây (Ngày  05/04/2011)
Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây (Ngày  05/04/2011)
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 của Công ty CP Bia Sài Gòn Bình Tây đã được kiểm toán (Ngày  22/02/2011)
Giấy đề nghị chuyển trả cổ tức (Ngày  21/02/2011)
Quyết định của Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Bia Sài Gòn Bình Tây về việc tạm ứng cổ tức đợt II năm 2010 (Ngày  31/12/2010)
Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 1/1/2010 đến 30/9/2010 đã được soát xét. (Ngày  23/12/2010)
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Ngày  27/11/2010)
Nghị quyết Đại hội Cổ đông về việc phát hành cổ phiếu cho Cổ đông chiến lược (Ngày  16/08/2010)
Nghị quyết Đại hội Cổ đông về việc phát hành cổ phiếu thưởng (Ngày  30/06/2010)
Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây (Ngày  24/05/2010)
Tài liệu quản trị nội bộ Công ty theo ISO (Ngày  20/05/2010)
Nghị quyết Đại hội cổ đông 2010 (Ngày  08/05/2010)
Báo cáo thường niên tổng kết 2009 (Ngày  08/05/2010)
Biên bản đại hội cổ đông năm 2010 (Ngày  08/05/2010)
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đại hội cổ đông năm 2010 (Ngày  08/05/2010)
Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông năm 2010 (Ngày  08/05/2010)
Chương trình đại hội cổ đông năm 2010 (Ngày  08/05/2010)
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 đã được kiểm toán (Ngày  25/03/2010)
Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty (Ngày  01/04/2008)
Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây (Ngày  01/04/2008)
   
Quay lại       Đầu trang