Đã xuất bản: 14/04/2020

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018 chưa soát xét

Đã xuất bản: 08/04/2020

Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do dịch bệnh COVID-19

Đã xuất bản: 08/04/2020

Gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do dịch bệnh COVID-19

Đã xuất bản: 06/03/2020

 - Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 3/2018: 5%

 - Danh sách cổ đông: chốt đến 17 giờ ngày 05/07/2019

- Thời gian chi trả: từ ngày 15/07/2019

Đã xuất bản: 06/03/2020

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thời gian: ngày 17/06/2019

Địa điểm: Khách sạn Grand Saigon - 08 Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM