Giao dịch cổ phiếu trên UpCOM (HNX)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây công bố thông tin về việc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây như sau:

Tên tổ chức đăng ký giao dịch: CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

Tên tiếng Anh: Saigon Binh Tay Beer Group Joint Stock Company

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán: SBB

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 87.524.536 cổ phiếu

Ngày giao dịch đầu tiên: 12/12/2023