Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Ngày 05 tháng 03 năm 2020 | 02:03

Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2008 - Quý III/2010.

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2008 – 30/9/2010 được thể hiện trong Bảng 3.

Bảng 3: Kết quả hoạt động kinh doanh 31/12/2007 – 30/9/2010
Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Năm 2008

Năm 2009

9 tháng /2010

Tổng giá trị tài sản

908.422

886.628

1.012.485

Doanh thu thuần

1.151.975

1.332.576

1.333.547

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

100.443

238.406

401.818

Lợi nhuận khác

879

897

-2.835

Lợi nhuận trước thuế

101.322

239.303

398.983

Lợi nhuận sau thuế

100.312

235.021

369.280

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phần)

3.546

8.308

13.054

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2008, 2009 và BCTC Quý I, II và III/2010.

Các tin cổ đông khác