Biên bản đại hội cổ đông năm 2010

Ngày 06 tháng 03 năm 2020 | 02:03

CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY

Đc: 12 Đông Du, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
ĐT: 08.8243586      Fax: 08.2913100

*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------o0o------------

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY

Tên doanh nghiệp:                  CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY
Địa chỉ:                                     12 Đông Du, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Giấy chứng nhận ĐKKD số: 4103004075 Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
TP. Hồ Chí Minh Cấp sửa đổi lầu thứ 4 ngày: 17/01/2008.
Thời gian họp:                         Bắt đầu lúc 09 giờ 30 phút ngày 08/05/2010
Kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 08/05/2010
Địa điểm họp:                          Phòng họp lầu 01, Khách sạn New World Saigon
76 Lê Lai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Chương trình và nội dung:    Theo chương trình và các tài liệu tại đại hội.
Chủ tọa:                                    Ông Văn Thanh Liêm – Chủ tịch HĐQT
Thư ký:                                     Ông Hồ Hữu Hải

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:
1. Ban tổ chức đại hội gồm các Ông/Bà:
- Đồng Việt Cường                              Trưởng ban.
- Văn Đình Tứ                                     Thành viên.
- Hồ Hữu Hải                                       Thành viên.

2. Khách mời của Đại hội  gồm:
-     Ông Phạm Đăng Tuất                   Thành viên HĐQT Sabeco
-     Bà Phạm Thị Hồng Hạnh Giám đốc Nhà máy bia Sài Gòn – Nguyễn Chí Thanh  
-     Đại diện các ban ngành chức năng của SABECO, Công ty TNHH 1 TV TM SA BE CO; Công ty cổ phần vận tải và giao nhận SABETRANS và các cơ quan, đơn vị có liên quan khác.
3. Các đại biểu là cổ đông của Công ty gồm:  85 cá nhân và đại diện Tổ chức.

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI
1. Thủ tục khai mạc đại hội.
Thay mặt Ban tổ chức Ông Đồng Việt Cường tiến hành đăng ký đại biểu tham dự.
- Giới thiệu đại biểu tham dự và mời Ông Văn Thanh Liêm – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa đại hội.
- Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông gồm các Ông, Bà :
+ Ông Văn Đình Tứ                            - Trưởng Ban;
+ Bà Phạm Thị Thúy Hà                    - Thư ký.
- Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thư ký Đại hội:
+            Ông    Hồ Hữu Hải                                                  
Biểu quyết : 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ tay.

- Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:
+ Ông Văn Đình Tứ                            - Trưởng ban
+ Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo          - Thành viên
+ Bà Phạm Thúy Hà                           - Thành Viên, thư ký
Biểu quyết : 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ tay.

- Ông Văn Đình Tứ -Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội công bố kết quả kiểm tra như sau :
+ Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham gia đại hội cổ đông gồm 85 người (sở hữu, đại diện cho cổ đông là tổ chức và theo ủy quyền) đại diện sở hữu cho 26.364.973 cổ phần có quyền biểu quyết. Các đại biểu nói trên đủ tư cách tham gia Đại hội.
+ Tỷ lệ cổ phần tham dự/Tổng cổ phần đã phát hành của Công ty 93,20%; Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Bình Tây đủ điều kiện tiến hành.
+ Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội 26.364.973 Cổ phần.

2. Diễn biến đại hội.
2.1  Ông Văn Thanh Liêm - Chủ tọa đại hội tuyên bố Khai mạc, thông qua chương trình và nội dung làm việc của Đại hội, kết quả biều quyết:
+ Tỷ lệ cổ phần tán thành:                                       100% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không tán thành:                           0% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không ý kiến:                                  0% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chương trình và nội dung đại hội như được đính kèm theo Biên bản này.
2.2. Ông  Nguyễn Xuân Hải – TGĐ báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009, các chỉ tiêu và Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2010. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009;  Phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2009; Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010; Phương án Phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010; Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh & sửa vốn điều lệ; Tờ trình niêm yết chứng khoán trên sàn Upcom.
2.3. Ông Văn Bá Nam – Trưởng ban kiếm soát đọc Báo cáo thẩm định Báo các tài chính năm 2009, Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và ban điều hành công ty năm 2009. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.
2.4. Ông Văn Thanh Liêm – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt đông của HĐQT năm 2009 và Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2010. Quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT & Ban kiểm soát năm 2009, kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT & Ban kiểm soát năm 2010.

2.5  Đại biểu thảo luận và đóng góp ý kiến:
Ông Văn Thanh Liêm đọc nội dung và nêu lý do cần thiết của các Tờ trình để Hội nghị tiến hành thảo luận.
Ông Nguyễn Tiến Dũng đại diện cho cổ đông pháp nhân là CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU BÌNH TÂY phát biểu ý kiến: Nhất trí nội dung các tờ trình tại Đại hội, riêng Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh & sửa đổi Điều lệ Công ty cần bổ sung thêm chức năng “kinh doanh bả hèm” vì hiện tại trong sản xuất bia luôn thải ra một lượng bả hèm lớn và Công ty đang bán cho các đơn vị chăn nuôi mang lại khoản thu nhập thường xuyên và không nhỏ cho Công ty, theo các văn bản hướng dẫn của cơ quan thuế thì khoản thu nhập này được hạch toán vào tài khoản Thu nhập khác và phải chịu thuế suất thuế TNDN là 25%, sau khi bổ sung nội dung “kinh doanh bả hèm” vào Giấy đăng ký kinh doanh Công ty chỉ chịu thuế suất thuế TNDN đang được ưu đãi là 7,5%.
Do đó, cần bổ sung thêm nội dung “kinh doanh bả hèm” vào Giấy đăng ký kinh doanh cho phù hợp với chức năng của doanh nghiệp, và giảm mức thuế TNDN phải đóng cho Công ty.
Ông Võ Đăng Lạng (Thành viên HĐQT, Cổ đông) phát biểu: Chủ trương phát triển mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty là hoàn toàn đúng đắn, riêng việc bổ sung thêm nội dung kinh doanh Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống” vàoGiấy phép đăng ký kinh doanh để mở hệ thống nhà hàng bán bia tươi, bia hơilà không nên làm vì lĩnh này rất phức tạp và nhạy cảm, nếu làm không khéo và không quản lý được chất lượng bia tươi, bia hơi sẽ ảnh hưởng tới uy tín của Công ty và uy tín của SABECO.
Việc kinh doanh nhà hàng để tiêu thụ bia tươi, bia hơi nhằm khai thác hiệu quả công suất hai nhà máy là chủ trương đúng. Chúng ta nên thành lập Công ty riêng bằng vốn của Công ty Công ty cổ phần bia Sài Gòn Bình Tây hoạt động hạch toán độc lập kinh doanh lĩnh vực này để không ảnh hưởng tới lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty hiện nay là sản xuất Bia Sài Gòn.
Ông Văn Thanh Liêm cám ơn ý kiến đóng góp của Ông Dũng và ông Lạng, riêng ý kiến của ông Lạng về thành lập Công ty riêng để kinh doanh nhà hàng là không cần thiết và không hiệu quả băng việc bổ sung thêm ngành nghề vào Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty để khai thác hiệu quả nguồn lực hiện có.
Ông Đinh Văn Thuận (Thành viên HĐQT, Cổ đông) phát biểu: Với tư cách là cổ đông tôi đanh giá cao vai trò lãnh đạo của Chủ tịch HĐQT, của Tổng giám đốc, ban Giám đốc hai nhà máy, và đánh giá cao sự nổ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty để có một kết quả sản xuất kinh doanh tốt nhất trong điều kiện khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Cám ơn các cấp lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty đã mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.
Đề nghị HĐQT, ban lãnh đạo Công ty xem xét tạo điều kiện và quan tâm hơn tới điều kiện làm việc, thu nhập để động viên cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty không ngừng phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Ông Phạm Đăng Tuất phát biểu: Với tư cách là khách mời đại diện cho SABECO, tôi xin cám ơn Công ty đã mời tôi đến đây để tham dự hội nghị, tôi có một số ý kiến gửi tới hội nghị:
Chúc mừng các cổ đông Công ty cổ phần bia Sài Gòn Bình Tây vì công ty đã có một kết quả rất tốt trong năm qua. Công ty có HĐQT và ban Giám đốc đã điều hành Công ty rất hiệu quả.
Cám ơn Sài Gòn Bình Tây (SG-BT) là đơn vị hợp tác sản xuất đóng góp rất lớn cho SABECO, những thành tựu mà SG-BT đạt được là bài học của các đơn vị khác trong hệ thống SABECO.
Phương pháp quản lý điều hành sản xuất, biện pháp tiết giảm chi phí, tiết kiệm năng lượng ... để mang lại hiệu quả vượt trội cần được phổ biến để các đơn vị khác trong hệ thống SABECO học hỏi kinh nghiệm.
Chúc SG-BT luôn phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh cao và đạt được những thành tựu lớn hơn, luôn là đơn vị dẫn đầu trong hệ thống hợp tác sản xuất của SABECO.
Ông Văn Thanh Liêm cám ơn ý kiến đóng góp của các đại biểu và chuyển qua phần biểu quyết các văn kiện đại hội.

2.6  Nghị quyết của đại hội được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:
Sau khi các cổ đông nghiên cứu tài liệu và nghe trình bày các báo cáo, hội nghị tiến hành thảo luận, tiếp thu ý kiến các đại biểu được ghi vào biên bản. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung Nghị quyết đưa vào Biên bản họp như sau:
2.6.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009:


Sản lượng

166,7

Triệu lít

Tổng doanh thu

2.114.094

Triệu VND

Doanh thu thuần

1.332.576

Triệu VND

Lợi nhuận sau thuế

235.021

Triệu VND

Chia cổ tức

50

%

Thu nhập/mỗi cổ phần (EPS)

8.308

VND

Quỹ khen thưởng

3

% LNST

- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2010


Sản lượng

155,5

Triệu lít

Tổng doanh thu

2.188.300

Triệu VND

Doanh thu thuần

1.412.231

Triệu VND

Lợi nhuận sau thuế

275.315

Triệu VND

Chia cổ tức

19

%

Thu nhập/mỗi cổ phần (EPS)

9.753

VND

Quỹ khen thưởng

5

% LNST

Kết quả biểu quyết:
+ Tỷ lệ tán thành:                                          100% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ không tán thành:                                   0% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ không có ý kiến:                                    0% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

2.6.2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:
+ Tỷ lệ tán thành:                                          100% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ không tán thành:                                   0% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ không có ý kiến:                                    0% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

2.6.3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Chi phí HĐQT và BKS: + Năm 2009: 1,092 tỷ đồng (0,32% Lợi nhuận trước thuế TNDN)
+ Kế hoạch năm 2010: 0,5% Lợi nhuận trước thuế TNDN.

Kết quả biểu quyết:
+ Tỷ lệ tán thành:                                          100% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ không tán thành:                                   0% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ không có ý kiến:                                    0% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

2.6.4. Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và tạm ứng cổ tức năm 2009.
- Trích lập quỹ:           + Bổ sung quỹ phát triển SXKD                : 29.846.036.149 đồng
+ Quỹ phát triển sản xuất 10% LNST       : 23.502.072.327 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính 5% LNST         : 11.751.036.163 đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi 3% LNST     : 7.050.621.698 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức 50%
- Trích thưởng người lao động 6.065.562.966 đồng (do vượt kế hoạch)

Kết quả biểu quyết:
+ Tỷ lệ tán thành:                                          100% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ không tán thành:                                   0% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ không có ý kiến:                                    0% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

2.6.5. Thông qua Tờ trình kế hoạch trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2010
- Trích lập quỹ:           + Bổ sung quỹ phát triển SXKD                : 22.322.837.809 đồng
+ Quỹ phát triển sản xuất 10% LNST       : 27.531.499.964 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính 5% LNST         : 13.765.749.982 đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LNST     : 13.765.749.982 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức 19%, nếu năm 2010 tình hình SXKD thuận lợi Hội đồng quản trị được quyết định mức chia cổ tức cao hơn.
- Trích thưởng từ 3% đến 5% trên phần LNST vượt kế hoạch để động viên khen thưởng cho người lao động và ban điều hành.

Kết quả biểu quyết:
+ Tỷ lệ tán thành:                                          100% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ không tán thành:                                   0% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ không có ý kiến:                                    0% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

2.6.6. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty.
- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống”  “mua bán bả hèm bia”. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục Pháp lý thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh.
Kết quả biểu quyết:
+ Tỷ lệ tán thành:                                          90,2% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ không tán thành:                                9,8% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ không có ý kiến:                                    0% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Giấy ĐKKD mới theo quy định của các cơ quan quản lý chức năng và theo mẫu điều lệ mới của Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 - Bộ Tài Chính.
Kết quả biểu quyết:
+ Tỷ lệ tán thành:                                          100% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ không tán thành:                                  0% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ không có ý kiến:                                    0% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

2.6.7. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán: năm tài chính 2009 là CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VA KIỂM TOÁN NAM VIỆT. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp để kiểm toán năm tài chính 2010.
Kết quả biểu quyết:
+ Tỷ lệ tán thành:                                          100% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ không tán thành:                                   0% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ không có ý kiến:                                    0% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

2.6.8. Thông qua tờ trình niêm yết chứng khoán trên sàn Upcom
- Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần bia Sài Gòn Bình Tây trên sàn chứng khoán Upcom.
- Uỷ quyền Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian thích hợp, tổ chức chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Upcom theo quy định của pháp luật hiện hành.
Kết quả biểu quyết:
+ Tỷ lệ tán thành:                                          100% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ không tán thành:                                   0% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ không có ý kiến:                                    0% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

III. KẾT THÚC ĐẠI HỘI
Ông Hồ Hữu Hải, Thư ký đại hội đọc dự thảo Nghị Quyết và Biên bản Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản đại hội bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết, 100% tỷ lệ tán thành.
Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày .

 

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

 

                                            

Hồ Hữu Hải  

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

 

 

Văn Thanh Liêm

Các tin cổ đông khác