Chương trình đại hội cổ đông năm 2010

Ngày 05 tháng 03 năm 2020 | 12:03

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY

Thời gian đại hội: 09h30 đến 11h00 ngày 08/05/2010

TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

NGƯỜI THỰC HIỆN

1

Đón tiếp, đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
Chương trình văn nghệ

07h30-09h30

Ban tổ chức

2

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông, đọc lời khai mạc, giới thiệu Đại biểu, Bầu cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

09h30-09h40

Ban tổ chức

3

Thông qua Chương trình Đại hội

09h40-09h45

Chủ tịch

4

Báo cáo của TGĐ về kết quả SXKD năm 2009 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2010, các tờ trình đại hội

09h45-10h00

TGĐ

5

Báo cáo của Trưởng ban kiểm soát, công tác giám sát và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán

10h00-10h10

Trưởng BKS

6

Báo cáo HĐQT

10h10-10h20

Chủ tịch

7

Ý kiến đóng góp của Đại hội

10h20-10h35

 

8

Ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Bộ Công Thương

10h35-10h40

 

9

Biểu quyết thông qua các văn kiện đại hội:

  1. Báo cáo KQ SXKD năm 2009 & các chỉ tiêu KH SXKD năm 2010
  2. Báo cáo BKS, Báo cáo tài chính kiểm toán.
  3. Báo cáo HĐQT
  4. Tờ trình mức trích lập các quỹ và  chia cổ tức năm 2009.
  5. Tờ trình kế hoạch trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2010.
  6. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh & sữa đổi điều lệ Công ty theo mâu mới của Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC
  7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.
  8. Tờ trình niêm yết cổ phiếu trên sàn Upcom

10h40-10h50

Chủ tịch

10

Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

10h50-10h55

Thư ký

11

Bế mạc đại hội

10h55-11h00

Chủ tịch

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


VĂN THANH LIÊM

Các tin cổ đông khác