Báo cáo tài chính năm 2019 đã soát xét

Ngày 22 tháng 04 năm 2020 | 10:04

Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã soát xét

do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt đã kiểm toán ngày 27/03/2020

Xem báo cáo: BCTC 2019 soat xet

 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã soát xét

do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt đã kiểm toán ngày 17/04/2020

Xem báo cáo: BCTCHN 2019 soat xet

Các tin cổ đông khác