Thông báo chia cổ tức đợt 3 năm 2016

Ngày 06 tháng 03 năm 2020 | 03:03

 Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn Bình Tây quyết định chia cổ tức đợt 3 năm 2016

Thời gian chốt danh sách cổ đông: đến 17h00 ngày 15 tháng 05 năm 2017

Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 25 tháng 05 năm 2017

Các tin cổ đông khác