ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY - 07.2022

Ngày 14 tháng 07 năm 2022 | 04:07

Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây, theo Luật doanh nghiệp 2020, được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08.07.2022

Xem file tại phần "Download file" ở phía dưới.

Các tin cổ đông khác