Thông báo chi trả cổ tức đợt 1 / 2018

Ngày 06 tháng 03 năm 2020 | 04:03

 Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức đợt 1/2018

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 17 giờ ngày 27/07/2018

- Thời gian chi trả cổ tức đợt 1: từ ngày 15/08/2018 đến ngày 30/08/2018.

Các tin cổ đông khác