BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 14 tháng 12 năm 2021 | 04:12

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thời gian: ngày 10/12/2021

Địa điểm: Trụ sở chính công ty

Nghị quyết đại hội

Biên bản đại hội 

Các tin cổ đông khác