Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017

Ngày 05 tháng 03 năm 2020 | 02:03

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây ngày 28/03/2018.

Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt và ký ngày 30/03/2018.

Các tin cổ đông khác