Thông báo v/v ngày đăng ký cuối cùng của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày 17 tháng 04 năm 2023 | 11:04

Thông báo v/v ngày đăng ký cuối cùng của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày thực hiện thông báo: 17/04/2023

Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: 08/05/2023

Ngày đại hội dự kiến: 30/05/2023

Các tin cổ đông khác