BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Ngày 27 tháng 01 năm 2024 | 10:01

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Tổ chức ngày 27/01/2024, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây (08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)

Xem toàn văn biên bản

Xem toàn văn nghị quyết

Các tin cổ đông khác