Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2022 đã kiểm toán

Ngày 17 tháng 04 năm 2023 | 11:04

Báo cáo tài chính riêng 06 tháng năm 2022 đã kiểm toán của CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

- Ngày ký: ngày 23 tháng 08 năm 2022

- Ý kiến kiểm toán: đồng ý toàn phần

"Tải file"

 

Báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng năm 2022 đã kiểm toán của CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

- Ngày ký: ngày 16 tháng 09  năm 2022

- Ý kiến kiểm toán: đồng ý toàn phần

"Tải file"

Các tin cổ đông khác