Quyết định của Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Bia Sài Gòn Bình Tây về việc tạm ứng cổ tức đợt II năm 2010

Ngày 06 tháng 03 năm 2020 | 02:03

CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY

Đc: 12 Đông Du, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
ĐT: 08.8243586      Fax: 08.2913100
*****
Số: ………/2010/QĐ - HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------o0o------------
Tp.HCM ngày 30  tháng 12  năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY
V/v: Tạm ứng cổ tức đợt II năm 2010

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  1. Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103004075 do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25 tháng 11 năm 2005;
  2. Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây được cổ đông sáng lập thông qua ngày 20 tháng 10 năm 2005;
  3. Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2010; Biên bản họp của HĐQT công ty lần thứ 46 ngày 30/12/2010 về việc tạm cứng cổ tức đợt II năm 2010.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:   Thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010 cho cổ đông như sau:

  1. Tỷ lệ cổ tức: 25%
  2. Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: đến 15 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2010.

Điều 2:   Ủy quyền cho ông Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục chốt Danh sách cổ đông thông báo cho cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức theo luật định.

Điều 3:   Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 năm 2011.

Điều 4:   Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và Phụ trách Kế toán – Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY
CHỦ TỊCH HĐQT

ĐÃ KÝ

VĂN THANH LIÊM

Các tin cổ đông khác