TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 13 tháng 07 năm 2020 | 01:07

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

Tải và xem tại đây:

TAI.LIEU.DAI.HOI.CO.DONG.THUONG.NIEN.2020

 

Các tin cổ đông khác