Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán

Ngày 10 tháng 05 năm 2021 | 06:05

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán

 

- Được ký ngày 07/05/2021 và Công ty kiểm toán AASCN ký kiểm toán ngày 08/05/2021

 

Các tin cổ đông khác