Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

Ngày 12 tháng 12 năm 2023 | 03:12

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây thông báo:

Mục đích chốt danh sách:  Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường

Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): ngày 02/01/2024

Ngày đại hội dự kiến: ngày 30/01/2024

Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ căn cứ vào danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp.

 

Xem toàn văn Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

Các tin cổ đông khác