NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 11 tháng 07 năm 2022 | 03:07

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây, diễn ra ngày 08/07/2022 tại Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận.

"Xem Biên bản đại hội"

"Xem Nghị quyết đại hội"

 

Công ty CP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây công bố Biên bản bổ sung và Nghị quyết đại hội điều chỉnh

"Xem Biên bản đại hội - bổ sung"

"Xem Nghị quyết đại hội - điều chỉnh"

 

Các tin cổ đông khác