BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 23 tháng 07 năm 2020 | 03:07

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

Ngày tổ chức: 22/07/2020

Địa điểm: Trụ sở Tập đoàn, 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Tải Biên bản Đại hội

Tải Nghị quyết Đại hội

Các tin cổ đông khác