BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 23 tháng 07 năm 2020 | 03:07

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

Ngày tổ chức: 22/07/2020

Địa điểm: Trụ sở Tập đoàn, 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Tải Biên bản Đại hội

Tải Nghị quyết Đại hội

Bài viết khác