Nghị quyết HĐQT v/v đăng ký chứng khoán tại VSD và UPCoM

Ngày 17 tháng 07 năm 2023 | 10:07

Nghị quyết HĐQT thông qua:

- Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM) tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Đăng ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để đăng ký: 16h00 ngày 26/07/2023

 

Bài viết khác