Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2021 đã kiểm toán

Ngày 31 tháng 12 năm 2021 | 02:12

Báo cáo tài chính riêng 06 tháng năm 2021 đã kiểm toán của CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

- Ngày ký: ngày 24 tháng 12 năm 2021

- Ý kiến kiểm toán: đồng ý toàn phần

FILE BCTC-6T.2021

 

Báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng năm 2021 đã kiểm toán của CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

- Ngày ký: ngày 24 tháng 12 năm 2021

- Ý kiến kiểm toán: đồng ý toàn phần

FILE BCTCHN-6T.2021

Bài viết khác