Nghị quyết Đại hội cổ đông 2010

Ngày 06 tháng 03 năm 2020 | 02:03

CTY CP BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY
Đc: 12 Đông Du, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
ĐT: 08.8243586      Fax: 08.2913100
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------o0o------------
Tp.HCM ngày 08 tháng 05 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

  1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
  2. Căn cứ Điều lệ Công ty bia Sài Gòn Bình Tây  đã được các cổ đông thông qua;
  3. Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần bia Sài Gòn Bình Tây ngày 08/05/2010.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009:

Sản lượng

166,7

Triệu lít

Tổng doanh thu

2.114.094

Triệu VND

Doanh thu thuần

1.332.576

Triệu VND

Lợi nhuận sau thuế

235.021

Triệu VND

Chia cổ tức

50

%

Thu nhập/mỗi cổ phần (EPS)

8.308

VND

Quỹ khen thưởng

3

% LNST

- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2010

Sản lượng

155,5

Triệu lít

Tổng doanh thu

2.188.300

Triệu VND

Doanh thu thuần

1.412.231

Triệu VND

Lợi nhuận sau thuế

275.315

Triệu VND

Chia cổ tức

19

%

Thu nhập/mỗi cổ phần (EPS)

9.753

VND

Quỹ khen thưởng

5

% LNST

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Điều 3.. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Chi phí HĐQT và BKS:
+ Năm 2009: 1,092 tỷ đồng (0,32% Lợi nhuận trước thuế TNDN)
+ Kế hoạch năm 2010: 0,5% Lợi nhuận trước thuế TNDN.

Điều 4. Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và tạm ứng cổ tức năm 2009.
- Trích lập quỹ:            
+ Bổ sung quỹ phát triển SXKD                   : 29.846.036.149 đồng
+ Quỹ phát triển sản xuất 10% LNST          : 23.502.072.327 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính 5% LNST            : 11.751.036.163 đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi 3% LNST       : 7.050.621.698 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức 50%
- Trích thưởng người lao động 6.065.562.966 đồng (do vượt kế hoạch)

Điều 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2010
- Trích lập quỹ:            
+ Bổ sung quỹ phát triển SXKD                   : 22.322.837.809 đồng
+ Quỹ phát triển sản xuất 10% LNST          : 27.531.499.964 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính 5% LNST            : 13.765.749.982 đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LNST       : 13.765.749.982 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức 19%, nếu năm 2010 tình hình SXKD thuận lợi Hội đồng quản trị được quyết định mức chia cổ tức cao hơn.
- Trích thưởng từ 3% đến 5% trên phần LNST vượt kế hoạch để động viên khen thưởng cho người lao động và ban điều hành.

Điều 6. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty.
- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống”  “mua bán bả hèm bia”. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục Pháp lý thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh.
- Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Giấy ĐKKD mới theo quy định của các cơ quan quản lý chức năng và theo mẫu điều lệ mới của Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 - Bộ Tài Chính. Vốn điều lệ của Công ty là vốn ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.
Điều 7. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán: năm tài chính 2009 là CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VA KIỂM TOÁN NAM VIỆT. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp để kiểm toán năm tài chính 2010.
Điều 8. Thông qua tờ trình niêm yết chứng khoán trên sàn Upcom
- Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần bia Sài Gòn Bình Tây trên sàn chứng khoán Upcom.
- Uỷ quyền Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian thích hợp, tổ chức chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Upcom theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 9. Nghị quyết này đã đươc Đại hội đồng cổ đông thông qua với 100% ý kiến đồng ý và giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

    Đã ký
                                          
Văn Thanh Liêm

Bài viết khác