THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÃN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 28 tháng 05 năm 2021 | 02:05

Thông báo gửi cổ đông về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thời gian triệu tập đại hội lần 1: ngày 12/06/2021

Thời gian dự kiến thay đổi: chờ thông báo từ Chính phủ và sẽ gửi thư mời cổ đông lần 2 sau khi xác định thời gian tái triệu tập.

Nguyên nhân hoãn đại hội: do tình hình lây lan COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và lệnh giãn cách xã hội.

Bài viết khác