Thông báo về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 08 tháng 04 năm 2020 | 08:04

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây đã có công văn số 21/2020/CV-SGBT ngày 24/03/2020 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TPHCM và Sở Kế hoạch & Đầu tư TPHCM về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do tình hình dịch bệnh COVID-19.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 2024/ĐKKD-THKT ngày 01/04/2020 trả lời chấp thuận hoãn Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây.

Bài viết khác