THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT II/2018

Ngày 06 tháng 03 năm 2020 | 04:03

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức đợt II / 2018

- Tỉ lệ chi trả cổ tức đợt 2 : 5%

- Thời gian chốt danh sách cổ đông : 17 giờ ngày 15/01/2019.

- Thời gian chi trả cổ tức đợt 2 : từ ngày 25/01/2019.

Bài viết khác