Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 06 tháng 03 năm 2020 | 04:03

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY

QUYẾT ĐỊNH

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Thời gian: lúc 8 giờ 00 ngày 23 tháng 06 năm 2018.

- Địa điểm: tại Lầu 5, Khách sạn Majestic Saigon

01 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

    - Thành phần tham dự: Các cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây, có tên trong Danh sách cổ đông chốt đến 17 giờ ngày 10 tháng 04 năm 2018; Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc công ty.

 

Đính kèm:

Nghị quyết của HĐQT về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Chương trình đại hội

Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - dành cho cổ đông cá nhân

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - dành cho tổ chức

 

Hân hạnh được đón tiếp quý cổ đông tham dự.

Ban tổ chức Đại hội

Bài viết khác