Nghị quyết Đại hội Cổ đông về việc phát hành cổ phiếu cho Cổ đông chiến lược

Ngày 06 tháng 03 năm 2020 | 02:03

CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY
Đc: 12 Đông Du, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
ĐT: 08.8243586      Fax: 08.2913100
*****
Số: 03/2010/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------o0o------------

Tp.HCM ngày 16 tháng 08 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
  • Căn cứ Điều lệ Công ty bia Sài Gòn Bình Tây  đã được các cổ đông thông qua;
  • Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 03/2010/BB-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 08 năm 2010 của Công ty Cổ phần bia Sài Gòn Bình Tây.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY
QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1  PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU BÁN CHO CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC:

1. Phương án phát hành.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành (đã được cổ đông thông qua, chưa đăng ký): 565.762.360.000 đồng
- Số lượng cổ phần phát hành thêm cho cổ đông chiến lược: 9.423.764 cổ phần
- Loại chứng khoán chào bán: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá: 94.237.640.000 đồng
- Quy mô vốn điều lệ sau khi phát hành: 660.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần lưu hành sau khi phát hành: 66.000.000 cổ phần

2. Phương thức chào bán và Giá phát hành.
Phát hành chào bán theo phương thức chào bán riêng lẻ cho các cổ đông chiến lược 9.423.764 cổ phần nhằm mở rộng quy mô vốn và thực hiện chiến lược phát triển Công ty.
Giá bán thỏa thuận, mục tiêu không thấp hơn 70.000 đồng/cổ phần.

3. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Nếu cổ đông chiến lược không mua hết số cổ phiếu lẽ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT mua làm cổ phiếu quỹ của Công ty hoặc quyết định bán số cổ phần đó với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông chiến lược.

4. Đăng ký chứng khoán bổ sung:
Toàn bộ số lượng cổ phiếu thưởng phát hành theo phương án đã nêu sẽ được cập nhật bổ sung vào sổ Đăng ký cổ đông theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty ngay sau khi kết thúc việc phát hành.

5. Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2010

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược,  số lượng và thời gian chào bán cổ phần trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các cổ đông, của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành.
 (Tất cả các cổ đông chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hiện hành về việc phát hành và chào bán riêng lẻ)

ĐIỀU 2: THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY, THAY ĐỐI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH DOANH PHÙ HỢP VỚI VỐN ĐIỀU LỆ MỚI.
Sửa đổi điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận ĐKKD phù hợp với vốn điều lệ mới. Vốn điều lệ của Công ty là 660.000.000.000 (Sáu trăm sáu mươi tỷ) đồng.

ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
  • Các cổ đông;
  • TV Hội đồng quản trị;
  • TV Ban Tổng giám đốc;
  • TV Ban kiểm soát;
  • Lưu.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Đã ký

Văn Thanh Liêm
Bài viết khác