Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016

Ngày 05 tháng 03 năm 2020 | 02:03

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây ngày 21/03/2017.

Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt và ký ngày 22/03/2017.

Bài viết khác