THÔNG BÁO VỀ VIỆC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngày 08 tháng 01 năm 2024 | 04:01

CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây - Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo về việc ủy quyền thực hiện công bố thông tin:

 

Nội dung ủy quyền: Ủy quyền thực hiện công bố thông tin của CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

Người ủy quyền: Ông Văn Thanh Liêm - chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật

Người được ủy quyền: Ông Văn Thảo Nguyên - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc

Thời gian ủy quyền: kể từ ngày 08/01/2024, đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản từ CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây.

Bài viết khác