Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán của Công ty CP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

Ngày 05 tháng 03 năm 2020 | 02:03

Đã được soát xét bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN), ký ngày 11/04/2019

Bài viết khác