THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 10 tháng 07 năm 2020 | 03:07

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

Thời gian: lúc  8 giờ - Ngày 22 / 07 / 2020

Địa điểm: Trụ sở chính Tập đoàn, Sagota Tower, Lầu 2, 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

Thành phần: Các cổ đông Công ty CP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây có tên trong Danh sách Cổ đông của công ty chốt đến hết ngày 23/06/2020

 

Bài viết khác