Thông báo chi trả cổ tức đợt 3 năm 2018

Ngày 06 tháng 03 năm 2020 | 04:03

Thông báo chi trả cổ tức đợt 3 năm 2018

- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 17/06/2019

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: đến 17 giờ ngày 05 tháng 07 năm 2019

- Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 15 tháng 07 năm 2019 

Bài viết khác