Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 của Công ty CP Bia Sài Gòn Bình Tây đã được kiểm toán

Ngày 05 tháng 03 năm 2020 | 02:03

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 của Công ty CP Bia Sài Gòn Bình Tây gồm:

1. Bảng cân đối kế toán.

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.

3. Bảng lưu chuyển tiền tệ.

Bài viết khác