Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông năm 2010

Ngày 05 tháng 03 năm 2020 | 12:03

CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY

Đc: 12 Đông Du, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
ĐT: 08.8243586      Fax: 08.2913100

*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------o0o------------

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BÌNH TÂY

  1. Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần bia Sài Gòn Bình Tây;
  2. Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nhước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
  3. Căn cứ việc kiểm tra tư cách đại biểu và sổ đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bia Sài Gòn Bình Tây năm 2010.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 08  tháng 05 năm 2010 tại Phòng họp lầu 01, Khách sạn New World Saigon; 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Bình Tây chúng tôi gồm:

+ Ông Văn Đình Tứ                                    - Trưởng Ban;
+  Bà Phạm Thị Thúy Hà                          - Thư ký.

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội công bố kết quả kiểm tra như sau:

- Tính đến 17 giờ 00 phút ngày 22/04/2010 Công ty có vốn Điều lệ thực tế cổ đông góp là 28.288.118 cổ phần. Hiện Công ty có 04 cổ đông là pháp nhân sở hữu 7.187.070 cổ phần chiếm 25,40% vốn Điều lệ thực tế cổ đông góp và 194 cổ đông là cá nhân sở hữu 21.101.048 cổ phần chiếm 74.6% vốn Điều lệ thực tế cổ đông góp.

- Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:
+ Tham gia Đại hội cổ đông gồm 85 người (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) đại diện cho 26.364.973 cổ phần. Số đại biểu đủ tư cách tham gia đại hội là 85 người sở hữu và đại diện sở hữu cho 26.364.973 cổ phần.
+ Tỷ lệ cổ phần tham dự/ tổng cổ phần đã phát hành của Công ty: 93.20 %.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và theo Điều lệ của Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Bình Tây, Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Bình Tây đủ điều kiện tiến hành.

THƯ KÝ

 

 

PHẠM THỊ THÚY HÀ

TRƯỞNG BAN

 

 

VĂN ĐÌNH TỨ
Bài viết khác