Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đại hội cổ đông năm 2010

Ngày 06 tháng 03 năm 2020 | 02:03

Đc: 12 Đông Du, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
ĐT: 08.8243586      Fax: 08.2913100

*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------o0o------------

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BÌNH TÂY

  1. Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần bia Sài Gòn Bình Tây;
  2. Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nhước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
  3. Căn cứ vào những phiếu biểu quyết trực tiếp thu được từ cổ đông tại đại hội.

 

Hôm nay, ngày 08  tháng 05 năm 2010 tại Phòng họp lầu 01, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần bia Sài Gòn Bình Tây năm 2010 chúng tôi gồm:
- Ông Văn Đình Tứ                     - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo  - Thành viên
- Bà Phạm Thúy Hà                   - Thành Viên, thư ký.
Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần bia Sài Gòn Bình Tây năm 2010, thu được kết quả như sau:

A. CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
2.6.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009:


Sản lượng

166,7

Triệu lít

Tổng doanh thu

2.114.094

Triệu VND

Doanh thu thuần

1.332.576

Triệu VND

Lợi nhuận sau thuế

235.021

Triệu VND

Chia cổ tức

50

%

Thu nhập/mỗi cổ phần (EPS)

8.308

VND

Quỹ khen thưởng

3

% LNST

- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2010


Sản lượng

155,5

Triệu lít

Tổng doanh thu

2.188.300

Triệu VND

Doanh thu thuần

1.412.231

Triệu VND

Lợi nhuận sau thuế

275.315

Triệu VND

Chia cổ tức

19

%

Thu nhập/mỗi cổ phần (EPS)

9.753

VND

Quỹ khen thưởng

5

% LNST

2.6.2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
2.6.3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Chi phí HĐQT và BKS: + Năm 2009: 1,092 tỷ đồng (0,32% Lợi nhuận trước thuế TNDN)
+ Kế hoạch năm 2010: 0,5% Lợi nhuận trước thuế TNDN.
2.6.4. Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và tạm ứng cổ tức năm 2009.
- Trích lập quỹ:            + Bổ sung quỹ phát triển SXKD                : 29.846.036.149 đồng
+ Quỹ phát triển sản xuất 10% LNST       : 23.502.072.327 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính 5% LNST        : 11.751.036.163 đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi 3% LNST  : 7.050.621.698 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức 50%
- Trích thưởng người lao động 6.065.562.966 đồng (do vượt kế hoạch)
2.6.5. Thông qua Tờ trình kế hoạch trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2010
- Trích lập quỹ:            + Bổ sung quỹ phát triển SXKD                : 22.322.837.809 đồng
+ Quỹ phát triển sản xuất 10% LNST       : 27.531.499.964 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính 5% LNST        : 13.765.749.982 đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LNST  : 13.765.749.982 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức 19%, nếu năm 2010 tình hình SXKD thuận lợi Hội đồng quản trị được quyết định mức chia cổ tức cao hơn.
- Trích thưởng 20% trên phần LNST vượt kế hoạch để động viên khen thương cho người lao động và ban điều hành.
2.6.6. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty.
- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống”  “mua bán bả hèm bia”. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục Pháp lý thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh.
- Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Giấy ĐKKD mới theo quy định của các cơ quan quản lý chức năng và theo mẫu điều lệ mới của Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 - Bộ Tài Chính.
2.6.7. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán: năm tài chính 2009 là CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VA KIỂM TOÁN NAM VIỆT. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp để kiểm toán năm tài chính 2010.
2.6.8. Thông qua tờ trình niêm yết chứng khoán trên sàn Upcom
- Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần bia Sài Gòn Bình Tây trên sàn chứng khoán Upcom.
- Uỷ quyền Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Upcom theo quy định của pháp luật hiện hành.

B. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu phát ra 85 phiếu; đại diện 26.364.973 CP;
chiếm 100% CP có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu thu vào 85phiếu; đại diện 26.364.973 CP;
chiếm 100% CP có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ 85 phiếu; đại diện 26.364.973  CP;
chiếm 100% CP có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ 0  phiếu; đại diện 0 CP;
chiếm 0% CP có quyền biểu quyết tại đại hội.
2. Kết quả biểu quyết
2.1 Thông qua Báo cáo kế quả sản xuất kinh doanh năm 2009 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010.
+ Tỷ lệ cổ phần tán thành:                    100% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không tán thành:             0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không ý kiến:                   0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
2.2 Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.
+ Tỷ lệ cổ phần tán thành:                    100% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không tán thành:             0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không ý kiến:                   0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
2.3 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
+ Tỷ lệ cổ phần tán thành:                    100% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không tán thành:             0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không ý kiến:                   0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
2.4 Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và tạm ứng cổ tức năm 2009.
+ Tỷ lệ cổ phần tán thành:                    100% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không tán thành:             0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không ý kiến:                   0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
2.5 Thông qua Tờ trình kế hoạch trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2010
+ Tỷ lệ cổ phần tán thành:                    100% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không tán thành:             0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không ý kiến:                   0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
2.6 Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty.
- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.
+ Tỷ lệ cổ phần tán thành:                    90,2% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không tán thành:           9,8% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không ý kiến:                   0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- Sửa đổi điều lệ Công ty.
+ Tỷ lệ cổ phần tán thành:                    100% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không tán thành:             0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không ý kiến:                   0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
27. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán:
+ Tỷ lệ cổ phần tán thành:                    100% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không tán thành:             0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không ý kiến:                   0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
2.8 Thông qua tờ trình niêm yết chứng khoán trên sàn Upcom
+ Tỷ lệ cổ phần tán thành:                    100% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không tán thành:             0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không ý kiến:                   0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

C. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA.
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây Quyết định thông qua các nội dung tại mục A của biên bản này.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào hồi 10 giờ 50 phút cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2010 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây.

THƯ KÝ

 

PHẠM THỊ THÚY HÀ

TRƯỞNG BAN

 

VĂN ĐÌNH TỨ

 

 

THÀNH VIÊN

Bài viết khác