Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 06 tháng 03 năm 2020 | 03:03

 Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn Bình Tây quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Lúc 08 giờ 00 ngày 15 tháng 04 năm 2017

- Tại: Khách sạn Victory, Số 14 Đường Võ Văn Tân, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

- Thành phần: Các cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây, có tên trong Danh sách cổ đông chốt đến 17 giờ ngày 27 tháng 03 năm 2017; Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc công ty.

Đính kèm:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  - dành cho cổ đông cá nhân

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  - dành cho cổ đông tổ chức

Bài viết khác