Thông báo chi trả cổ tức đợt 2/2017

Ngày 06 tháng 03 năm 2020 | 03:03

  Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức đợt 2/2017

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 17 giờ ngày 28/01/2018

- Thời gian chi trả cổ tức đợt 2: từ ngày 08/02/2018.

Bài viết khác