NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 11 tháng 07 năm 2022 | 03:07

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây, diễn ra ngày 08/07/2022 tại Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận.

"Xem Biên bản đại hội"

"Xem Nghị quyết đại hội"

 

Bài viết khác