Thủ tục đăng ký/cập nhật thông tin cổ đông

Ngày 05 tháng 03 năm 2020 | 02:03

Đăng ký thông tin cổ đông đối với cổ đông mới hoặc thay đổi thông tin cổ đông khi phát sinh thay đổi so với thông tin đã đăng ký cũ như:

- Thay đổi Địa chỉ thường trú, địa chỉ liên hệ, số điện thoại liên hệ

- Thay đổi số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Ngày cấp

Tải biểu mẫu: Giấy đăng ký thông tin cổ đông

 

Hồ sơ gửi về:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY - THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết khác